Ofre for kriminalitet

I kriminalpolitikken er det viktig å forebygge ny kriminalitet ved å støtte lovbrytere med vilje til å leve lovlydig. Samtidig må ofrene for kriminalitet få den oppmerksomhet og støtte som gjør at de kommer videre i sitt liv på best mulig måte. Noe er gjort for å endre ofrenes stilling, og mye kan fortsatt gjøres.

Rådgivningskontorer for kriminalitetsofre

Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (RKK) er et gratis lavterskeltilbud til personer som har opplevd kriminalitet. Alle som har problemer relatert til kriminalitet, også pårørende, kan kontakte rådgivningskontorene. Det finnes i dag 14 rådgivningskontorer for kriminalitetsofre. Målet er at samtlige 27 politidistrikter på sikt bør ha hver sitt rådgivningskontor innenfor sitt geografiske område. Det finnes også en egen statlig nettside for veiledning om voldsoffererstatning.

På politiets hjemmeisder finner du en oversikt over dine rettigheter utarbeidet av Politidirektoratet og Riksadvokaten.

I høyremenyen kan du laste ned en brosjyre som gir veiledning til ofre for fysisk eller psykisk vold, seksuelle overgrep, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller menneskehandel.

Varsling til fornærmede og etterlatte

Dersom domfelte skal gjennomføre straff utenfor fengsel, får frigang, permisjon eller løslates, og det antas å være av betydning for fornærmede eller etterlatte å få kjennskap til dette, skal det varsles om beslutningen. Formålet med slik varsling er å gi de berørte informasjon om at domfelte kan påtreffes.

Kriminalomsorgen foretar en vurdering av om varsel skal gis i det enkelte tilfellet, se nærmere om vurderingsmomentene for avgjørelsen i retningslinjene til straffegjennomføringsloven pkt. 3.39.6 Varsling av fornærmede eller dennes etterlatte.

De berørte skal få uttale seg om de ønsker slik varsling eller ikke.