KDI finner det i dagens situasjon lite hensiktsmessig med detaljerte føringer for hvordan fengslene skal håndteres situasjonen. Fengslene må følge med på lokale anbefalinger og pålegg. Når tiltaksnivået i kommunene endres, må også fengslene vurdere behovet for endringer i sine tiltak.

Pårørendetelefon - tlf. 404 388 88

På telefonnummer 404 388 88 kan du ringe anonymt og få svar på generelle spørsmål du har om og straff og straffegjennomføring Telefonen er betjent på hverdager kl. 09.00-15.00. 

Besøk

For besøk i fengsler med tiltaksnivå A og B:

  • Det utvises "særlig varsomhet" ved vurdering av besøk. Det er lavere terskel for å avvise besøk grunnet smittefare

For besøk i fengsler i områder med tiltaksnivå C og D: 

  • Det utvises "varsomhet" ved vurdering av besøk.   

Resten av landet:
Etter en konkret vurdering kan kriminalomsorgen nekte besøk i fengsel dersom besøket vil innebære en særskilt smitte- eller helsefare, eller det på grunn av sykefravær i fengselet vil bli uforholdsmessig krevende å gjennomføre besøket. 

Permisjoner, fremstillinger og frigang

For i fengsler med tiltaksnivå A og B:

  • Det utvises "særlig varsomhet" ved vurdering av frigang og permisjoner. Det er lavere terskel for å avvise frigang og permisjoner grunnet smittefare.    

For besøk i fengsler i områder med tiltaksnivå C og D: 

  • Det utvises "varsomhet" ved vurdering av frigang og permisjoner.  

Resten av landet:
Etter en konkret vurdering kan kriminalomsorgen nekte permisjon eller frigang for en innsatt, eller omgjøre beslutning om innvilgelse av dette, dersom permisjonen eller frigangen antas å ville innebære en særskilt smitte- eller helsefare. 

Frigang: Det hvor innsatte har frigang til ordinært, lønnet arbeid skal det søkes å motvirke at restriksjoner gjør at innsatte mister arbeidet. 

Fremstillinger: Det åpnes for at det i noe større grad gjennomføres fremstillinger. I vurderingene skal det legges vekt på behovet for fremstilling, smittesituasjonen og bemanningssituasjonen ved enheten.

Kompenserende tiltak for innsatte

Fengslene skal så langt det er mulig tilbyr kompenserende tiltak overfor innsatte, blant annet ved at innsatte og domfelte får holde kontakt med sine pårørende digitalt.

I den grad det er mulig bør det også utvises fleksibilitet med hensyn til telefontid. 

Andre tiltak kan være arbeid på cellen, tilgang til spill, bøker mv. på cellen, utvidet «luftetid» og trening utendørs mv.

For Fangers Pårørende (FFP)

For Fangers Pårørende (FFP) har rådgivningstelefonen åpen som normalt og har utvidet chatten fra tre til fem dager i uka.