Det enkelte fengsel skal gjøre sine selvstendige vurderinger basert på føringer fra Kriminalomsorgsdirektoratet. Føringene gjelder frem til 27. november. Deretter tas det en ny vurdering ut fra smittesituasjonen. 

Pårørendetelefon - tlf. 404 388 88

På telefonnummer 404 388 88 kan du ringe anonymt og få svar på generelle spørsmål du har om og straff og straffegjennomføring Telefonen er betjent på hverdager kl. 09.00-15.00. Som følge av den pågående smittesituasjonen vil den også være åpen i helgen 7-8. november, fra kl. 10-17.

Besøk

Ved spørsmål om besøk skal tilltates, skal fengselet vurdere faktorer som smittesituasjonen i det geografiske området hvor fengselet befinner seg, hvilket geografiske område den besøkende kommer fra og behovet for bruk av kollektivtransport i forbindelse med besøket. Praktiseringen av begrensning i adgangen til besøk vil derfor variere basert på smittesituasjonen i ulike geografiske områder.

Videre vil også bygnings- og bemanningsmessige forhold i det enkelte fengsel kunne være av avgjørende betydning.

Besøk skal innsatte skal avlyses/utsettes/ikke innvilges i de tilfeller hvor besøket ut fra en smittevernmessig vurdering ikke kan gjennomføres på en forsvarlig måte. 

Dersom besøk anses forsvarlig og kan tillates gjennomført, skal besøksrom utformes med tanke på smittevern, for eksempel ved bruk av pleksiglass, avstandsråd mv.

Det oppfordres til at besøk gjennomføres i arealer med god størrelse, eventuelt utendørs om det er hensiktsmessig og gjennomførbart. Kriminalomsorgen skal tilby besøkende og innsatte munnbind/maske til bruk under besøket og det skal oppfordres til at dette benyttes.

Det er svært uheldig, men dersverre ikke til å unngå at tiltakene begrenser innsattes muligheter til kontakt med sine nærstående. I den grad besøk, permisjoner og fremstillinger kan gjennomføres bes det imidlertid om at enhetene ser hen til barns behov for kontakt med sine foreldre, samt mindreårige innsattes behov. Det må imidlertid også, i samråd med innsatte og den som har foreldreansvar for barnet, vurderes hvordan eventuelle smitteverntiltak vil kunne føre til uheldige rammer for kontakt. 

Fengslene skal fortsatt bruke videosamtaler som en erstatning for eller et tillegg til ordinære besøk.

Permisjoner

Permisjoner skal omgjøres/ikke innvilges dersom det innebærer en økt risiko for at smitte bringes inn i fengslene. Det skal foretas en individuell vurdering av smitterisiko ved den enkelte permisjonssøknad, og dette skal vurderes opp mot formålet med permisjonen. Kjente risikofaktorer og lokale forhold skal vektlegges ved vurderingen. Permisjon til/fra områder som har en betydelig smitteoppblomstring bør ikke innvilges. Praktiseringen av begrensning i adgangen til permisjon vil derfor kunne variere basert på smittesituasjonen i ulike geografiske områder.

Dersom permisjoner innvilges, forutsettes det at fengselet har vurdert smitterisikoen som liten.

For Fangers Pårørende (FFP)

For Fangers Pårørende (FFP) har rådgivningstelefonen åpen som normalt og har utvidet chatten fra tre til fem dager i uka.