Bolig og gjeld

Egen bolig er helt sentralt for å kunne fungere i samfunnet. Orden på økonomien er også viktig, og gjeld kan være til stort hinder for å komme seg videre etter et fengselsopphold. Kriminalomsorgen prøver å legge til rette for både boligsosialt arbeid og gjeldshåndtering.

tre gående bakfra ute

Rett til bolig

Bolig er et grunnleggende gode alle nordmenn har rett til. Straffedømte er ikke noe unntak fra dette.

Det er et ønske fra regjeringen at alle skal ha tilbud om en varig bolig etter løslatelse. For de innsatte som mangler bolig kreves det et godt samarbeid mellom kriminalomsorgen og kommunene. Det er Kommunal- og regionaldepartementet som er overordnet myndighet når det gjelder bolig i Norge. Det bidrar med overordnet politikk og økonomiske midler som de kanaliserer via Husbanken. Noen steder har kommunene boligkonsulenter som ordner med dette, noen steder egne boligkontor og noen steder er det kommunalt NAV som tar seg av det. Innsatte og domfelte kan så lenge de er under straffegjennomføring få bistand fra sosialkonsulent eller andre som har det ansvaret i kriminalomsorgen lokalt hvor de soner.

Samarbeidsavtaler om bolig

Regjeringen og Kommunenes sentralforbund (KS) har siden 7. september 2005 hatt en samarbeidsavtale om tiltak for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Ny avtale mellom Kommunal- og regionaldepartementet og KS trådte i kraft 20. september 2011, da den ble undertegnet av statsråd Navarsete på vegne av regjeringen og Halvdan Skard i KS. Den er gyldig til 31. desember 2013 med sikte på et bredt boligsosialt samarbeid. Partene skal i fellesskap bidra til å utvikle rammebetingelser og tiltak som bidrar til at personer som ikke selv er i stand til det, skal få hjelp til å skaffe seg og beholde en bolig. Avtalen legger vekt på et godt samarbeid basert på fleksibilitet, tillit og åpen informasjonsutveksling. Det er en sentral målsetting at kommunene utnytter virkemidlene på en helhetlig og god måte, og at den nasjonale politikken fremmer effektive lokale løsninger innenfor rammene av det lokale selvstyret.

Gjeld

Noen innsatte har gjeld – både offentlig gjeld og skjult gjeld som skriver seg fra for eksempel narkotikahandel. For innsatte er det ofte svært vanskelig å komme seg ut av dette. For ordinær gjeld som boliglån, bidragsgjeld eller inkasso med renter etter ubetalte regninger, finnes det hjelp for. Det er Barne-likestillings- og inkluderingsdepartement som har ansvaret for administrasjonen av gjeldsordningsloven. Mange kommuner har gjeldsrådgivere som kan hjelpe innsatte med å komme i kontakt med rette vedkommende.