Hva er straff og straffegjennomføring?

Straff er en reaksjon samfunnet benytter for å beskytte seg mot lovbrudd og uønskede handlinger. Det er samtidig et mål at den som blir straffet ikke skal lide urimelig overlast som følge av selve straffereaksjonen. Når en person får en dom skal den "sone" straffen sin, det vil si gjennomføre en straff. Det er frihetsberøvelsen som er straffen, og det er et sentralt prisipp at alle de andre rettighetene som den domfelte har skal ivaretas.

Fem pilarer og humanistisk prinsipp

Virksomheten i kriminalomsorgen bygger på fem pilarer: det som lovgiver har sagt er formålet med straffen, et humanistisk menneskesyn, prinsippet om rettssikkerhet og likebehandling, prinsippet om at domfelte har gjort opp for seg når straffen er sonet, og normalitetsprinsippet. Både i utforming av regelverk og i praktisk arbeid skal kriminalomsorgen tilstrebe at målene ikke bare eksisterer på papiret, men fullt ut preger straffegjennomføringen i praksis.

Det norske straffegjennomføringssystemet er basert på humanistiske prinsipper og på individuell tilrettelegging for de domfelte og innsatte. Hensynet til samfunnets krav om beskyttelse mot kriminelle handlinger skal balanseres med hensynet til den enkelte domfeltes og innsattes muligheter for å vende tilbake til samfunnet som fremtidig lovlydige borgere.

Straffegjennomføringsloven

Det er Lov om gjennomføringsav straff - straffegjennomføringsloven - som regulerer og legger rammene for hvordan straff skal gjennomføres både i og utenfor fengsel. Denne loven gjelder for gjennomføring av fengselsstraff, strafferettslige særreaksjoner, forvaring, samfunnsstraff og varetektsfengsling og for gjennomføring av andre reaksjoner når det er særskilt bestemt i lov.

Lovens formål er at straffen skal gjennomføres på en måte som tar hensyn til formålet med straffen, som motvirker nye straffbare handlinger, som er betryggende for samfunnet og som innenfor disse rammene sikrer de innsatte tilfredsstillende forhold.

Strafferettskjeden

Kriminalomsorgen er en del av strafferettskjeden. Strafferettskjeden består av politi, påtalemyndighet, domstol og kriminalomsorgen.