Mobil Versjon

Norsk-russisk fengselssamarbeid

De siste årene har Russland vært gjennom store reformer i både straffelovgivning og fengselsvesen. Kriminalomsorgen i Norge har et omfattende samarbeid med den føderale straffegjennomføringstjenesten i Russland. 

 

Norsk-russisk fengselssamarbeid

Norge er ett av få europeiske land som fortsatt har et langsiktig og bredt kompetansesamarbeid med Russland på kriminalomsorgsområdet. Norge og Russland har samarbeidet innenfor det kriminalomsorgsfaglige feltet i mer enn 20 år.

Gjennom det kriminalomsorgsfaglige samarbeidet har det blitt knyttet sterke bånd mellom Russland og Norge. 

På nåværende tidspunkt er samarbeidet innrettet som et komplementært samarbeid hvor begge parter er fokusert på hvilken nytte dette tilfører egen kriminalomsorg. 

Kompetansesamarbeid foregår innenfor temaene profesjonalitet i straffegjennomføringen – både hvordan drive våre fengsler og friomsorgskontorer på en god og profesjonell måte og samtidig å sørge for sikkerhet og at de domfelte får god rehabilitering og at det under soningen forberedes for god tilbakeføring til samfunnet. 

Samarbeidet har de senere årene blitt spisset og forankret som kompetanseutveksling mellom praksisutøverne i kriminalomsorgen, mellom faglige eksperter.  Fra norsk kriminalomsorg er Ravneberget fengsel, Oslo fengsel, Tromsø fengsel og Trøndelag friomsorgskontor involvert   i samarbeidsprosjekter med fengsler og friomsorgskontorer i Russland. 

Historisk sett startet samarbeidet som et hjelpe – og solidaritetsprosjekt på nittitallet. Samarbeidet fortsatte selv om russisk økonomi ble stabilisert fordi det ble vekket en faglig interesse for å samarbeide videre og et ønske om å bli bedre kjent med våre naboer.  

Norsk og russisk kriminalomsorg er begge opptatt av å vise at de etterkommer de europeiske konvensjoner og representanter for norsk og russisk kriminalomsorg møtes derfor ofte i europeiske og internasjonale faglig fora som Europarådet, ICPA og Euro-Pris.

Gjennom samarbeidet er det lagt til rette for tettere russisk deltakelse i Europarådet samt andre faglige europeiske og globale nettverk på vårt område. 

Russisk kriminalomsorg startet et omfattende reformprogram i 2010. Målsettingene for reformen er at russisk kriminalomsorg innen 2020 skal følge Europarådets standarder, fengsler skal moderniseres og effektiviseres, antall innsatte skal halveres, bruk av fengsel for mindreårige lovbrytere reduseres og bruk av alternativer til fengsel økes.  Dette er også temaer innenfor det kriminalomsorgsfaglige samarbeidet mellom Norge og Russland.  

Kriminalomsorgsdirektoratet viderefører og utvikler kriminalomsorgssamarbeidet med Russland i tråd med de retningslinjer og anbefalinger som gis i tildelinger og i øvrig dialog med Utenriksdepartementet. 

Samarbeidet er forankret gjennom avtale signert i 2006 av norsk og russisk justisminister og senere fulgt opp med samarbeidsavtaler og treårige arbeidsprogrammer signert av direktørene for Kriminalomsorgsdirektoratet og russisk straffegjennomføringstjeneste.  Samarbeidet følges opp av en organisasjonskomite. 

Målsettinger i samarbeidet

En av målsettingene i samarbeidet, slik det kommer til uttrykk i felles avtaler, er å utvikle et sterkt og komplementært kompetansesamarbeid på kriminalomsorgsområdet mellom Norge og Russland.

Det er en intensjon om å vektlegge dialog om hvordan norsk og russisk kriminalomsorg følger og implementerer de europeiske konvensjoner og internasjonale standarder som har fokus på humanisme og menneskerettighetsperspektivet i straffegjennomføringen.

Dette reflekteres i avtalene og arbeidsprogrammene for samarbeidet gjennom å drive kompetansesamarbeid på temaene organisering og drift av fengsler, profesjonalitet i straffegjennomføringen i og utenfor fengsler og forberedelse til god tilbakeføring til samfunnet.

FSIN - Russisk straffegjennomføringstjeneste

Den Føderale tjenesten for gjennomføring av straffer (FSIN) er formelt underlagt den russiske føderasjons justisministerium. Direktør for FSIN utnevnes direkte av presidenten i den Russiske føderasjonen og regnes følgelig som et innflytelsesrikt direktorat.

Russisk kriminalomsorg er tredelt med en sentral administrasjon - FSIN og regionale administrasjoner -  UFSIN. I tillegg er det 8 spesialiserte høyskoler, et universitet og et akademi i tillegg til FSINs regionale kompetansesentre for opplæring av betjenter og regionale psykologiske laboratorier. Antall innsatte redusert fra over en million i 2000 til 640 tusen i 2016. Antall innsatte barn (14 – 18 år) er redusert fra over 22.500 i 2000 til  om lag 1600 i 2016

Antallet ansatte er omlag 300.000.